Informacija o provedbi Odluke 69. Glavne izvještajne Skupštine HKD Napredak o prodaji Napretkova doma Trebević

Priopćenje HKD Napredak u vezi slučaja Dom na Trebeviću prenosimo u cijelosti

BILD.BA | 13. LISTOPADA 2023. | 17:15

Uvažene članice i članovi HKD „Napredak“,

poštujući Statut Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ te Skupštinu kao najviše tijelo upravljanja Društva, u obvezi smo izvijestiti Vas o fazi, tijeku i realiziranju Odluke o prodaji Napretkova doma Trebević.

Podsjećamo, ta je Odluka predložena i pravovaljano usvojena na 69. Glavnoj izvještajnoj skupštini Društva održanoj 26. studenog 2022. godine u Zagrebu, i to iz razloga nemogućnosti rentabilnog poslovanja, iznajmljivanja i visokih troškova održavanja. Također, podsjećamo kako je na prijedlog pojedinih zastupnika utvrđen i moratorij u trajanju od devedeset dana, koji je počeo teći od 1. prosinca 2022. godine, s ciljem ponovnog pokušaja iznajmljivanja objekta.


Imajući u vidu činjenicu kako su se pred održavanje 70. Glavne izborno-izvještajne skupštine Društva, koja će se upriličiti u Sarajevu 14. listopada 2023., pojavili iskonstruirani i netočni medijski napisi koji narušavaju čast, dostojanstvo, interese i ugled Društva, a sve prenošenjem i istupanjem s informacijama za koje ne postoje argumentirani razlozi i dokazi te su se iznošenjem podataka bitnih za rad u sustavu Društva i njegovih tijela, mogle i mogu prouzročiti ozbiljne posljedice po ugled i interes Društva i njegova članstva, ali i narušiti kredibilitet kako Središnje uprave, tako i njenih drugih najviših tijela te dovesti u sumnju ispravnost odlučivanja i izražavanja volje, dostavljamo Vam dopis u kojem ćemo u svjetlu transparentnosti, što je bio osnovni moto četverogodišnjeg mandata Središnje uprave, kojoj je dano povjerenje, iznijeti kronološke činjenice glede Napretkova doma Trebević.

Naime, dom na Trebeviću u vlasništvu je Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“, izgrađen i svečano otvoren 5. srpnja 2011. godine na lokalitetu zaštićenog pejzaža „Trebević“ i to u drugoj zaštićenoj zoni – pufer, koja predstavlja prostor aktivnog upravljanja staništima na kome se ostvaruje očuvanje i zaštita izvornoga stanja, a koji je kao multimedijalni centar bio namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja.

Društvo je osnovalo i poduzeće pod nazivom “Napretkov dom Trebević” (u nastavku teksta Dom) s ciljem da se bavi ugostiteljsko-turističkom djelatnošću, koje je počelo s radom na datum otvorenja. Zadnji kvartal poslovne 2011. godine Dom je okončao s ostvarenim ukupnim prihodom od cca 12.500,00 KM, dok je sve troškove osoblja, energije i sirovina snosilo Društvo i iznosili su cca 47.000,00 KM, što je već tada predstavljalo gubitak u poslovanju.

Tadašnja uprava Društva donijela je odluku o stavljanju Doma pod najam s utvrđenom mjesečnom najamninom u iznosu od 3.700,00 KM kao i odluku da Središnja uprava i druga tijela Društva imaju popust od 50% na sve usluge koje Dom nudi. Marža na hranu i piće je tada iznosila cca 30% i samim tim je napravljen dodatni gubitak na supstanci, obzirom da je takvom odlukom pružanje usluga svedeno ispod prodajne cijene.

Dom prestaje s radom u prosincu 2016. godine, kada je ukupan prihod za zadnji kvartal iznosio također cca 12.500,00 KM.

Nakon sumiranja rezultata poslovanja te sačinjenog plana i analize, došlo se do podatka da je Dom morao ostvariti ukupan prihod u iznosu od 450.000,00 KM godišnje kako bi uspješno servisirao sve svoje obveze i tako poslovao s minimalnom dobiti. Za vrijeme poslovanja Dom je samo u jednoj godini ostvario ukupan prihod od cca 155.000,00 KM te i tada poslovao s gubitkom koji se iz godine u godinu samo akumulirao, što je poduzeće dovelo i do konačnog prestanka poslovanja. Podsjećamo kako je u tijeku je stečajni postupak nad firmom Napretkov dom Trebević.

U prvom polugodištu 2017. godine aktivno se radilo na pronalasku najmoprimaca i obavljeni su brojni razgovori i pregovori te je u konačnici prihvaćena najpovoljnija ponuda koju je dao g. Senad Spahić iz Sarajeva.

Dana 21. srpnja. 2017. godine zaključen je notarski obrađen ugovor između HKD „Napredak“ i Senada Spahića kao fizičke osobe, uz utvrđenu godišnju najamninu od 45.000,00 KM, koju je najmoprimac platio avansno, odnosno unaprijed. Po isteku ovog ugovora zaključen je novi ugovor za period od 1. rujna 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine, s tim da je tada zaključen s firmom SPA-HILLS d.o.o. Sarajevo čiji je vlasnik također Senad Spahić s ugovorenom godišnjom najamninom u iznosu od 42.500,00 KM uz avansno plaćanje, koje je izvršeno odmah po potpisu ugovora.

Odlukom Središnje uprave HKD „Napredak“ odobreno je produženje najma za gore navedenog najmoprimca za period od deset godina, uz obvezu dvogodišnjeg obnavljanja ugovora i uvjet urednog izmirivanja svih ugovorenih obveza te moguću korekciju cijena sukladno kretanjima cijena na tržištu. Sve navedene i izražene vrijednosti najma su u neto iznosu, a na iste je obračunato 17% PDV-a koji je, također, uredno plaćen Upravi za indirektno oporezivanje.

Dana 4. listopada 2019. godine zaključen je dvogodišnji ugovor o najmu s istom firmom i s rokom korištenja do 30. rujna 2021. godine uz ugovorenu cijenu najma u iznosu od 72.000,00 KM, koju je najmoprimac platio unaprijed.

Iste godine je najmoprimac pristupio vršenju priprema za otvorenje objekta uz sitne estetske i nužne zahvate u interijeru, nakon čega je uslijedila pandemija COVIDA 19. Objekt stoga nije uspio biti otvoren niti je najmoprimac počeo poslovati, iako je uredno izmirio sve ugovorene obveze.

Središnja uprava HKD „Napredak“ je radi negativnog utjecaja korone na poslovanje svojih partnera pa tako i SPA-HILLS d.o.o. produžio rok korištenja prostora za dodatna tri mjeseca bez naknade te je 28. veljače 2022. godine raskinuo ugovor s firmom SPA HILLS d.o.o., koji je također notarski obrađen, a tada je objekt Napretkovog doma Trebević, Društvu vraćen u posjed bez dugova i uz izmirene sve ugovorne obveze.

O Domu se od njegova otvorenja pa do danas, kao i u vrijeme u kojem je Dom bio iznajmljen, s pažnjom dobrog domaćina brinuo domar Ilija Lackanović kojeg je Društvo angažiralo te je sprječavao da, obzirom na napuštenost i nekorištenje, Dom postane ruševinom, odnosno da na njemu ne nastane još veća šteta. Za njegove usluge Društvo je, uz režijske troškove, od trenutka raskida ugovora do danas izdvojilo cca 24.000,00 KM.

Imajući u vidu činjenicu da se Dom našao ponovo u rukama Društva, kao i na stanje Doma Središnja uprava je donijela zaključak da se Dom pokuša prodati u viđenom stanju te se kontinuirano napominjalo kako prodajna cijena ne može i ne smije ići ispod njegove knjigovodstvene vrijednosti. Po preporukama pojedinih članova Središnje uprave Dom su obilazili i gledali brojni poslovni ljudi i gospodarstvenici, od kojih nitko i nikada nije naknadno poslao pismo namjere, niti konkretnu i jasnu poslovnu ponudu za kupnju Doma.

Jedini koji je tada slao upite i ponude s konkretnim iznosima je ponovno g. Senad Spahić.

Nakon odluke Središnje uprave o prodaji Napretkovog doma Trebević na XXII. sjednici Središnje uprave održanoj u Doboju 19. studenog 2022. godine, član SU Franjo Topić je zatražio moratorij na prodaju Doma u trajanju od tri mjeseca, kako bi on osobno našao kupce Doma ili korisnike koji bi kroz najamninu odgodili njegovu prodaju.

Nakon toga je dopredsjednik Društva i predsjednik Povjerenstva za gospodarstvo Josip Križanović izvijestio Središnju upravu kako je desetak zainteresiranih osoba pogledalo Dom te kako se nakon toga nitko više nije oglasio. Uslijedila je i 69. Glavna izvještajna skupština Društva održana 26. studenog 2022. godine u Zagrebu, na kojoj je odlučeno da se iz razloga nemogućnosti rentabilnog poslovanja, iznajmljivanja i visokih troškova održavanja, donese konačna statutarna Odluka o prodaji Napretkova doma Trebević. Istodobno je uvažen prijedlog člana Središnje uprave Topića i utvrđen je moratorij u trajanju od devedeset dana, koji je počeo teći od 1. prosinca 2022. godine s ciljem ponovnog pokušaja iznajmljivanja objekta.

U utvrđenom periodu trajanja moratorija na prodaju Doma, član SU Topić je organizirao obilazak Doma jednog kupca koji je bio zainteresiran samo za najam središnjeg prostora Doma u kojem su smješteni restoran i prateći uredski prostori, ali se nakon toga više nije oglašavao.

Po proteku utvrđenog moratorija 2. ožujka 2023. godine, s ponudom o kupnji u pisanoj formi obratio se SPA HILLS d.o.o., odnosno Senad Spahić kao vlasnik, ponovno iskazujući svoj interes za kupnju Doma. Na ponudu mu tada nije odgovoreno.

Uz sva nastojanja da se lista potencijalnih kupaca Doma proširi i stvori zdrava konkurencija među ponuđačima i dalje se nitko nije javljao, niti oglašavao.

Dana 26. svibnja 2023. godine Senad Spahić šalje konkretnu ponudu s kupoprodajnom cijenom u iznosu od 1.600.000,00 KM.

Kako se Napretkov dom Trebević nalazi u pojasu na lokalitetu zaštićenog pejzaža „Trebević“ i to u drugoj zaštićenoj zoni – pufer, koja predstavlja prostor aktivnog upravljanja staništima na kome se ostvaruje prvenstveno očuvanje i zaštita izvornoga stanja, što je proglašeno Zakonom o proglašenju zaštićenog pejzaža “Trebević” Kantona Sarajevo koji se temelji na odredbama Zakona o zaštiti prirode FBiH iz 2013. godine, zabranjena je gradnja i dogradnja objekata, kao i promjena izgleda pejzaža.

Sukladno navedenim zakonima, za sve objekte sagrađene u zaštićenom pojasu važi članak zakona koji precizira da Vlada Županije Sarajevo ima pravo prvokupa u slučaju prodaje objekta te tek ukoliko Županija nije zainteresirana, ima se pravo objekt prodati trećim osobama uz dostavljanje pisanog zahtjeva, nacrta predugovora s ponuđačem u kojem cijena iz ponude mora biti istovjetna kao i ona koja je navedena u ugovoru te uz obvezu da se Vladi Županije nakon realiziranja ugovora dostave dokazi o uplati navedene prodajne cijene, kao i dokaz o plaćenom porezu na promet kojeg je dužan platiti kupac.

Na XXV. sjednici Središnje uprave održanoj u Zagrebu 5. lipnja 2023. godine još jednom je potvrđena prodaja Napretkova doma Trebević te je donesena Odluka da se od Vlade Županije Sarajevo zatraži prodajna cijena u iznosu od 2.000.000,00 KM, za što nije bilo temelja obzirom da Vlada Županije samo odobrava prodaju ili izražava volju da kupi, odnosno ne kupi ponuđeni objekt.

Na XXVII. sjednici Središnje uprave održanoj 23. rujna 2023. godine usvojena je Odluka o prihvaćanju ponude „SPA-HILLS“ Sarajevo za kupnju objekta Napretkov dom Trebević, koji se prodaje kao cjelina, a iznos ponude je: 1.700.000,00 KM (slovima: milijunsedamstotina konvertibilnih maraka) te se tvrtka SPA-HILLS d.o.o. Sarajevo obvezuje kako će uz novčani iznos naveden u točki I. Odluke uplatiti i novčana sredstva za stipendiranje 5 (pet) studenata u ukupnom iznosu od 5.000 KM. Odluka o prihvaćanju ponude „SPA-HILLS“ Sarajevo za kupnju objekta Napretkov dom Trebević usvojena je s ukupno devet glasova ZA i četiri glasa PROTIV. Protiv su glasovali Franjo Topić i Franjo Bratić. U elektronski dostavljenim izjašnjenima ZA su glasovali: Dražen Vikić-Topić i Vanda Babić-Galić dok su se PROTIV izjasnili Josip Nikolić i fra Mirko Filipović.

Postupajući sukladno važećim zakonskim propisima, Središnja uprava je Vladi Kantona Sarajevo uputila zahtjev za odobrenje prodaje, odnosno zatražila izjašnjenje o kupnji, a u visini jedine pristigle ponude koja je bila u iznosu od 1.700.000,00 KM i koju je dostavila tvrtka SPA HILLS d.o.o.. Nakon toga smo dobili informaciju kako se Vlada izjasnila na način da nije zainteresirana za kupnju te kako je Društvu odobrena prodaja Doma u iznosu i po dostavljenoj ponudi. Odluka u pisanoj formi Društvu nije dostavljena iz tehničkih razloga, što je telefonskim putem provjereno, obzirom da se trenutačno radi na rekonstrukciji Vlade Županije Sarajevo koja je u tehničkom mandatu.

Dana 22. rujna 2023. godine na jednu od adresa elektroničke pošte stručne službe pristigao je i e-mail gđe Diane Preissner koji se može okarakterizirati više kao upit, nego kao pismo namjere u kojem je navedeno kako je dotična zainteresirana za kupnju Napretkova doma Trebević, pozivajući se na informacije koje je dobila od vlč. Josipa Vajdnera, bivšeg člana Središnje uprave, za kojeg tvrdi kako je njezin rođak. Navedeni e-mail nije sadržavao konkretnu ponudu te kao takav nije bio predmetom rasprave.

Dana 27. rujna 2023. godine, dakle nakon usvojene Odluke o prihvaćanju ponude „SPA-HILLS“ Sarajevo za kupnju objekta Napretkov dom Trebević, pristigao je ponovno e-mail gđe Preissner u kojem ona nudi cijenu od 1.750.000,00 KM i koji ponovno ne može biti okarakteriziran kao ozbiljna i realna ponuda, obzirom da iz dotadašnje korespondencije s gđom Preissner nije vidljivo predstavljanje firme, njenih potencijala, solventnosti, vlasnika pa niti samog naziva, a sve navedeno nije imalo niti memorandum, istaknuto sjedište, vrijednost, kao ni datum.

Nezadovoljna dobivenim odgovorom, gđa Preissner ponovno na e-mail stručne službe, ali i drugih članova Središnje uprave upućuje niz neistinitih tvrdnji, kao i optužbi o namjernom sakrivanju njene ponude te navodi i to kako je Senad Spahić namjerno uništio Dom kako bi time iznudio nižu prodajnu cijenu te kako mu se pogoduje radi njegovih bespovratnih ulaganja u sadržaje u Domu i oko njega, koji su iznosili cca 200.000,00 KM, a što samo u visini ulaganja jeste istina.

Senad Spahić kao vlasnik firme SPA-HILLS d.o.o. Središnjoj je upravi dostavio ovjerenu izjavu kako nema nikakvih potraživanja temeljem izvršenih ulaganja.

Gđa Preissner je između ostalog u svom e-mailu navela “iako razumijem da u biznisu nema emocija, ipak, kako je moguće da jedno nacionalno društvo kao što je HKD „Napredak“ ne uvažava i nacionalnu odrednicu kada je riječ o prodaji Doma?”, a što zaista nije umjesno ni komentirati te se može i diskriminatorno okarakterizirati. Ali ćemo i to obrazložiti.

Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH kojeg je Društvo obvezno primjenjivati, niti bilo kojim drugim zakonskim aktom nije propisano da se bilo kakve odluke Društva trebaju donositi na temelju vjerske i nacionalne pripadnosti, što nije navedeno ni u općim važećim aktima Društva, odnosno nije propisano da se odluke udruženja, a posebice odluke o prodaji imovine Društva trebaju niti moraju donositi na temelju vjerske i nacionalne pripadnosti.

Nadalje, Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH (članak 2.) koji se primjenjuje na sve pravne i fizičke osobe u Bosni i Hercegovini propisano je da će se diskriminacijom smatrati svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života. Navedenim Zakonom je regulirano da se zabrana diskriminacije primjenjuje na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, i u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.

Dakle, ne samo kako Društvo nije dužno donositi odluke o prodaji imovine na temelju vjerske i nacionalne pripadnosti, već je takvo postupanje i Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH zabranjeno i kažnjivo. Predmetnim Zakonom (članak 11. i 12.) regulirano je da svako lice ili grupa lica koja smatra da je diskriminirana može tražiti zaštitu svojih prava putem postojećih sudskih i upravnih postupaka. Također, lice ili grupa lica koja su izložena bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama navedenog zakona, ovlašteni su podnijeti tužbu i tražiti:

a). utvrđivanje diskriminacije,
b). zabranu ili otklanjanje diskriminacije,
c). naknadu štete,
d). te da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje objavi u medijima.

Dana 4. listopada na jedan od e-mailova Stručne službe javio se i Švrakić Muhamed koji je rekao kako je nakon razgovora s članom SU Topićem zainteresiran za zajedničko ulaganje Doma, ali poslije nije bilo nikakvog pisma namjere ili konkretne i jasne ponude, a sve to po okončanju sjednice na kojoj je prihvaćena ranije pristigla ponuda.

Zakonom o javnim nabavkama BiH regulirano je na koje vrste nabavki se navedeni zakon odnosi te koji su pravni subjekti obvezni ga primjenjivati prilikom nabavke roba, radova i/ili usluga. Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ nije obvezno provesti postupak javnih nabavki.

Vlasnik firme SPA-HILLS d.o.o. Senad Spahić je na poziv predsjednika i članova Središnje uprave obavio još jedan razgovor, nakon održane sjednice i prihvaćene ponude te ponudio uz osnovnu prodajnu cijenu objekta koja je iznosila 1.700 000 KM obvezu o uplati dodatnih 55.000,00 KM za stipendiranje naših studenata, što je prihvaćeno i o čemu će se sačiniti poseban ugovor.

Iz razloga vršenja pritiska pa i svojevrsnog medijskog linča na predsjednika Središnje uprave Nikolu Čiču i članove Središnje uprave, kao i zahtjeva člana SU Franje Topića za isplatu 10% od prodajne cijene Doma može se zaključiti kako je nekome u interesu da se, pa i pod nemogućim uvjetima i na nemoguće načine, dobije što veća cijena, a kako bi i sam protustatutarni zahtjev dobio na vrijednosti, uz dužno poštovanje svega što je činjeno i pokušano.

Zbog medijskih istupa u kojima su navođene cifre koje su sezale i do 4.000 000 KM, sve po navodnim procjenama nikada imenovanih agencija, a iz razloga transparentnosti i istinitog izvještavanja podružnica i Skupštine kao najvišeg tijela Društva, želimo navesti i to kako je tijekom 2021. godine grupa stručnjaka iz raznih oblasti izvršila procjenu svih Napretkovih objekata pa tako i Napretkova doma Trebević, s ciljem saznanja vrijednosti objekata i ekonomske snage Društva. Pri tom je utvrđeno kako vrijednost Napretkova doma Trebević iznosi 1.318.000,00 KM bez poslovnog inventara koji vrijedi cca 220.000,00 KM. Zemljište je procijenjeno prema cijenama građevinskoga zemljišta Općine Stari Grad na cca 880.000,00 KM, a imajući u vidu kako se to zemljište nalazi u pufer zoni koja je pod zaštitom, knjigovodstvena vrijednost mu iznosi cca 94.000,00 KM.

Usporedba ponude koja glasi na iznos 1.755,000,00 KM i trenutnog knjigovodstvenog stanja na dan 30.9.2023. godine iskazanog na karticama u knjigovodstvu HKD Napredak u iznosu od 1.543.935,00 KM, dolazimo do spoznaje da Središnja uprava ne prodaje Dom Trebević u bescjenje nego će na ovoj transakciji prihodovati iznos od cca 200.000.00 KM.

Imajući u vidu sve transparentno i jasno navedeno, a kakav je bio i rad Središnje uprave u proteklom četverogodišnjem mandatu, iako nismo u obvezi pravdati se nikome osim najvišem tijelu Društva Skupštini, u konačnici zaključujemo kako će prodaja Napretkova doma Trebević, koja je u tijeku, biti izvršena sukladno statutarno donesenoj Odluci Skupštine Društva kao najvišeg tijela, kao i po jedinoj legalnoj i pristigloj, kao i prihvaćenoj ponudi solventnog ponuđača te kako će Dom u konačnici biti prodan, kada se steknu svi potrebni uvjeti, za ukupno 1.755.000,00 KM.

Značajno je naglasiti i to da ukoliko bi Društvo bez opravdanog razloga odustalo od navedenog ugovora o kupoprodaji nekretnine, za čiju realizaciju je dobivena suglasnost Vlade Kantona Sarajevo, kupac bi imao osnove za tužbu udruženja radi neosnovanog odustajanja od prihvaćene ponude za kupovinu nekretnine i raskida ugovora o kupoprodaji te naknade štete koja mu je na taj način prouzrokovana.

Svi ostali navodi, koji nisu u skladu s ovim činjenicama, bilo kojeg člana Društva, medija, važnih ili manje važnih portala i izvora informiranja, služe samo u svrhu narušavanja časti, dostojanstva, interesa i ugleda Društva, a sve prenošenjem i istupanjem s informacijama za koje ne postoje argumentirani razlozi i dokazi te su se na takav način i iznošenjem podataka bitnih za rad u sustavu Društva i njegovih tijela, mogle i mogu prouzročiti ozbiljne posljedice po ugled i interes Društva i njegova članstva, ali i narušiti kredibilitet kako Središnje uprave, tako i njenih drugih najviših tijela te dovesti u sumnju ispravnost odlučivanja i izražavanja volje, a za što se, ukoliko to potiče iz članstva Društva mogu izreći odgovarajuće mjere Stegovnog suda Društva, ali i odgovarati pred nadležnim sudovima.

Naše Društvo se ponosi svojom misijom i ima još bogatiju viziju, ima bogat kulturni sadržaj koji uvijek želi u prvom planu, a ne ono što ga može učiniti negativnim ili minornostima zasjeniti velika postignuća. Sredstva od prodaje doma na Trebeviću bit će usmjerena upravo u ostvarenje te misije i dovođenje u punu građevinsku i sadržajnu funkciju zgrade bivšeg švicarskog veleposlanstva koju je HKD „Napredak“ kupio prije pet godina za 1.800.000,00 KM, a koja još nije u funkciji.

S poštovanjem i uvažavanjem svake članice i člana HKD Napredak!

VIŠE IZ RUBRIKE:
Ocjenjivati i komentirati mogu samo registrirani članovi. Ako još niste registrirani na portalu Bild.ba, učinite to ovdje. Ako jeste registrirani, prijavite se ovdje.
ANKETA
Kako će Hrvatska proći na Euru?
Osvojit će ga
Bit će u top 4 reprezentacije
Neće napraviti ništa posebno
Kliknite na odgovor za koji želite glasati.